Ashford Family

Jeremy Ashford

Jeremiah Paul Ashford: 1994

Samantha Salazar: 1995

Children:

Kaiden James Ashford: 2014

Beckam Reese Ashford: 2015