Ashford Family

Jake and Amanda Ashford

Jacob Ryan Ashford: 1984

 

Amanda Raye Davis: 1984

 

Jake’s Children:

Ryan Nicholas Ashford: 2007

Max Joseph Ashford: 2010